ค่าฝุ่นรายวัน

ประเภท :
จุดตรวจวัด
( )
PM2.5 : μg/m3 TH AQI
PM2.5(μg/m3)